تأثیر پودر ریزوم زردچوبه بر خصوصیات کمی و کیفی تخم مرغ های بومی استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تعداد 240 قطعه مرغ بومی آذربایجان غربی در اوایل تخمگذاری(در سن 23 هفتگی) در این تحقیق استفاده شد. این مرغ­ها به چهار گروه آزمایشی تقسیم شدند و هر گروه در 6 قفس قرار گرفتند. مرغ­های هر چهار تیمار، جیره­های مشابه اما سطوح مختلف، مقدار صفر، 25/0، 5/0 و 1 درصد پودر زردچوبه را دریافت کردند. ابتدا مرغ­های هر گروه به مدت دو هفته به جیره­های مورد آزمایش عادت داده شدند و پس از آن، فراسنجه­های کمی و کیفی تخم­مرغ به مدت 3 هفته بررسی شد. در هفتۀ 26، وزن تخم­های تولیدی از مرغ­های تغذیه شده با 5/0 درصد زردچوبه، به­طور معنی­داری بیشتر از مرغ­های مربوط به مرغ­های تغذیه شده با 25/0 و 1 درصد زردچوبه بود. در آخرین هفتۀ آزمایشی، تخم­مرغ­های حاصل از مرغ­های تغذیه شده با همۀ سطوح زردچوبه، ضخامت و استحکام پوستۀ بالاتری در مقایسه با تخم­های مرغ­های شاهد داشتند(05/0P<). رنگ زردۀ تخم­های حاصل از مرغ­های تغذیه شده با سطوح 5/0 و 1 درصد زردچوبه در سن 26 هفتگی، به­طور معنی­داری بالاتر از مقدار مربوط به 2 تیمار دیگر بود(05/0P<). در دو هفتۀ آخر، رنگ زردۀ تخم­های مرغ­های تغذیه شده با هر سه سطح زردچوبه، بالاتر از مقدار مربوط به تیمار شاهد بود(05/0P<). ارتفاع آلبومین تخم­های حاصل از مرغ­های تغذیه شده با 1 درصد زردچوبه در دومین هفتۀ آزمایش، به­طور معنی­داری بالاتر از مقدار مربوط به مرغ­های تیمار شاهد و تغذیه شده با 25/0 درصد زردچوبه بود(05/0P<). به­طور کلی، استفاده از پودر ریزوم زردچوبه باعث پر رنگ شدن زرده، بهبود ضخامت، استحکام پوسته و همچنین افزایش ارتفاع آلبومین می­گردد. 

کلیدواژه‌ها