تأثیر افزودن اسیدی فایر(گلوباسید) و آنزیم بر بلدرچین های ژاپنی تغذیه شده با جیره های بر پایۀ گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مطالعۀ حاضر به منظور بررسی اثرات مصرف مخلوط تجاری اسیدهای آلی گلوباسید(مخلوطی از اسید فرمیک، اسید لاکتیک، اسید استیک و اسید پروپیونیک) و سطوح مختلف آنزیم روابیو در جیره بر پایۀ گندم بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه­های بلدرچین اجرا شد. این آزمایش به مدت 36 روز با استفاده از 240 قطعه بلدرچین ژاپنی یک روزه(مخلوط دو جنس) در قالب یک آزمایش فاکتوریل 3×2 بر پایه­ی طرح کاملا تصادفی با 6 تیمار و 4 تکرار در هر تیمار انجام شد. فاکتورها شامل سه سطح آنزیم(0، 250 و 500 میلی­گرم) و دو سطح اسید(0 و 1000 میلی­گرم) بودند. نتایج آزمایش نشان داد که مصرف مخلوط تجاری اسیدهای آلی گلوباسید سبب بهبود وزن زنده، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک شد(05/0>P). نتایج آزمایش نشان داد که مصرف مخلوط تجاری اسیدهای آلی گلوباسید سبب بهبود وزن زنده، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل خوراک و پاسخ ایمنی شد(05/0>P). تأثیر آنزیم بر افزایش وزن زنده، افزایش وزن روزانه و بهبود ضریب تبدیل خوراک گردید(05/0>P). بعلاوه، تفاوت معنی­داری بین سطوح تیمارهای دارای سطوح مختلف آنزیم وجود داشت و بهترین پاسخ عملکردی با مصرف 500 میلی گرم در کیلوگرم مشاهده شد. به­طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از 250 میلی­گرم در کیلوگرم آنزیم به­طور کامل نتوانست اثرات منفی پلی­ساکاریدهای غیرنشاسته­ای گندم را برطرف کند، در حالی که 500 میلی­گرم به طور کامل این اثرات منفی را برطرف کرد.  استفاده توام اسیدهای آلی و آنزیم در جیره بر پایۀ گندم بلدرچین، بهترین اثرا را بر عملکرد بلدرچین­های تغذیه شده با جیره­های بر پایۀ گندم داشت.

کلیدواژه‌ها