اثر تغذیۀ جنینی گلوتامین و افزودن آن به جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثر تزریق اسید آمینه ال­ گلوتامین به مایع آمنیوتیک جنین‌ در حال رشد و افزودن آن به جیرۀ غذایی بر عملکرد، خصوصیات لاشه، طول و وزن نسبی بخش‌های مختلف روده و پاسخ ایمنی سلولی و هومورال جوجه‌های گوشتی اجرا شد. بدین منظور، 40 میلی‌گرم گلوتامین به ازای هر تخم‌مرغ در روز 5/17 جنینی به مایع آمنیوتیک تزریق شد و پس از خروج از تخم‌، تعداد 160 قطعه جوجه یک روزه به واحد پرورش منتقل و سطوح مختلف گلوتامین(صفر، 5/0، 1 و 5/1 درصد) را از روز صفر تا 41 روزگی دریافت کردند. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار، 4 تکرار و 10 پرنده در هر تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد که افزودن یک درصد گلوتامین به جیره پرندگان موجب بهبود افزایش وزن روزانه در کل دوره گردید(05/0>P). بیشترین درصد وزن عضلات سینه و بازده لاشه با افزودن یک درصد گلوتامین به جیره حاصل شد(به ترتیب 06/24 و 16/64 درصد، 05/0>P). بیشترین وزن نسبی اجزای مختلف رودۀ کوچک(دئودنوم، ژژونوم، ایلئوم و کل رودۀ کوچک) با افزودن 5/1 درصد گلوتامین به جیرۀ مشاهده شد(05/0>P). همچنین افزودن یک درصد گلوتامین به جیره باعث تولید بیشترین تیتر آنتی‌بادی علیه گلبول قرمز گوسفندی گردید(05/0>P). تیتر ایمونوگلوبین M تحت تأثیر افزودن گلوتامین به جیره غذایی قرار نگرفت(05/0<P). به طور کلی، تزریق 40 میلی‌گرم گلوتامین به مایع آمنیوتیک جنین‌های در حال رشد و افزودن یک درصد گلوتامین به جیرۀ غذایی جوجه‌های گوشتی منجر به بهبود عملکرد، خصوصیات لاشه و پاسخ ایمنی هومورال و سلولی جوجه‌های گوشتی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها