اثر تغذیۀ اولیه با جیره بر پایۀ ذرت سویا در مقابل جیره های نیمه جامد بر توسعۀ دستگاه گوارش، عملکرد و اجزای لاشه در جوجه های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مطالعۀ حاضر به منظور مقایسۀ اثرات تغذیه زودهنگام جیره­های ذرت- سویا با فرآورده­های نیمه جامدی چون اوماج و ترکیب شبه اوآسیس بر عملکرد جوجه­های گوشتی انجام شد. گروه­های آزمایشی شامل تغذیة جیرة ذرت-کنجالة سویا از زمان تفریخ جوجه­ها(همراه با آب آشامیدنی)، تغذیۀ اوماج به مدت 16 یا 32 ساعت و تغذیۀ ترکیب شبه اوآسیس به مدت 16 یا 32 ساعت بودند. نتایچ نشان داد که بیشترین میزان مصرف خوراک مربوط به جوجه­های تغذیه شده با تیمار ترکیب شبه اوآسیس به مدت 16 ساعت بود که اختلاف آن با تیمارهای 32 ساعت اوماج و ترکیب شبه اوآسیس معنی­دار بود(05/0P<) در تمامی سنین تغذیۀ اوماج و ترکیب شبه اوآسیس به مدت 32 ساعت پس از تفریخ موجب کاهش معنی­دار(05/0P<) وزن بدن نسبت به گروه شاهد شد. در سن 42 روزگی، بالاترین وزن بدن مربوط به پرندگان تغذیه شده با ترکیب شبه اوآسیس به مدت 16 ساعت بود، لیکن اختلاف آن با گروه شاهد معنی­دار نبود(05/0P>). ضریب تبدیل خوراک توسط تیمارهای مختلف تحت تأثیر قرار نگرفت. اجزای لاشه توسط تیمارهای محتلف تحت تأثیر قرار نگرفت، بجز وزن سینه که در جوجه­های تغذیه شده با ترکیب شبه اوآسیس به مدت 16 ساعت. نسبه به جوجه­های گروه شاهد و جوجه­های تغذیه شده با اوماج یا ترکیب شبه اوآسیس به مدت 32 ساعت، بالاتر بود(05/0P<). در 32 ساعت پس از تفریخ، پرندگان تغذیه شده با اوماج به مدت 16 ساعت، طول روده بیشتری نسبت به پرندگان تغذیه شده با اوماج یا ترکیب شبه اوآسیس به مدت 32 ساعت داشتند(05/0P<). بر اساس نتایج مطالعۀ حاضر می­توان از فرآورده­های نیمه جامدی چون اوماج و ترکیبات شبه اوآسیس  به مدت 16 ساعت بعد از تفریخ در ماشین­های حمل جوجه استفاده نمود. 

کلیدواژه‌ها