اثرات مکمل نانو ذرات اکسید روی در جیره بر برخی فراسنجه های تولید مثلی بلدرچین نر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در مطالعۀ حاضر، اثر نانوذرات اکسید روی بر عملکرد تولیدمثلی بلدرچین نر ژاپنی بررسی گردید. در این تحقیق، از 100 قطعه بلدرچین ژاپنی در قالب یک طرح کاملاً تصادفی در پنج تیمار استفاده و برای هر تیمار  پنج تکرار در نظر گرفته شد. هر تکرار شامل  سه قطعه بلدرچین ماده و یک قطعه بلدرچین نر بود. این آزمایش در20 هفته اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل کنترل منفی(0و0)، کنترل مثبت(30 و 60 میلی­گرم اکسید روی تجاری در کیلوگرم) و  سطوح مختلف نانوذرات اکسید روی(10و20 میلی­گرم در کیلوگرم)، (30 و 60 میلی­گرم در کیلوگرم) و (90 و180 میلی­گرم در کیلوگرم) به ترتیب برای دورۀ رشد(0 تا 42 روزگی) و تولید(42 روزگی تا 20 هفتگی) بودند. نتایج آزمایش نشان داد که عدم وجود مکمل روی، سبب کاهش معنی­دار وزن بدن، وزن بیضه، تولید اسپرم روزانه و غلظت تستوسترون سرم بلدرچین نر گردید(05/0 P<). مصرف180 میلی­گرم نانوذرات اکسید روی در کیلوگرم موجب افزایش اسپرم تولیدی روزانه، غلظت سرمی تستوسترون و وزن بدن پرنده گردید(05/0 P<). تفاوت معنی­داری برای عملکرد تولیدمثلی و غلظت تستوسترون بلدرچین­های گروه کنترل مثبت و بلدرچین­های دریافت­کنندۀ20 میلی­گرم در کیلوگرم نانوذرات اکسید روی مشاهده نشد. افزایش مقدار نانوذرات اکسید روی تا 180 میلی­گرم در کیلوگرم منجر به افزایش  عملکرد تولید مثلی در بلدرچین ژاپنی نر گردید. به­طورکلی، مصرف20 میلی­گرم در کیلوگرم  نانوذرات اکسید روی باعث بهبود عملکرد تولیدمثلی بلدرچین­های نر می­گردد و لذا می­تواند جایگزین مناسبی برای سطح60 میلی­گرم در کیلوگرم اکسید روی تجاری در جیره باشد. 

کلیدواژه‌ها