تأثیر سطوح مختلف ژل آلوئه ورا و نئومایسین بر عملکرد، برخی ویژگی های لاشه و کیفیت فیزیکی و شیمیایی گوشت جوجه های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش به منظور ارزیابی تاثیر سطوح مختلف ژل آلوئه­ورا و آنتی­بیوتیک نئومایسین بر عملکرد، برخی ویژگی­­­های لاشه و کیفیت فیزیکی و شیمیایی گوشت جوجه­های گوشتی انجام شد. در این پژوهش، از 180 قطعه جوجه خروس یکروزه گوشتی سویه راس 308 استفاده شد. پژوهش طی 6 هفته و در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار برای هر یک و 12 قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد. تیمار­های آزمایشی شامل سطوح مختلف ژل آلوئه­ورا(صفر، 5/1، 2 و 5/2درصد) و آنتی­بیوتیک نئومایسین(2/0 گرم­در­کیلوگرم) بودند. نتایج تحقیق نشان داد که جوجه­های دریافت کننده­ی 2 درصد ژل آلوئه­ورا مصرف خوراک کمتری در مقایسه با جوجه­های سایر تیمار­ها در کل دوره پرورش داشتند(05/0>P). میزان ماده خشک گوشت سینه در جوجه­های تغذیه شده با 2 درصد ژل بالاتر از مقدار مربوط به جوجه­های تیمار شاهد بود. همچنین میزان پروتئین گوشت سینه در جوجه­های دریافت کننده سطوح مختلف ژل(5/1، 2 و 5/2 درصد) و نئومایسن بالاتر از مقدار مربوط به جوجه­های تیمار شاهد بود(05/0>P). افزودن 5/2 درصد ژل آلوئه­ورا به طور معنی­داری ماده خشک و چربی ران را در مقایسه با تیمار شاهد و نئومایسین افزایش داد(05/0>P). میزان پروتئین گوشت ران جوجه­های تغذیه شده با 5/1 و 5/2 درصد ژل به­طور معنی­داری بالاتر از مقدار مربوط به تیمار شاهد و نئومایسین بود. همچنین سختی، صمغیت و قابلیت جویدن گوشت ران جوجه­های دریافت کننده 5/1، 2 و 5/2 درصد ژل آلوئه­ورا، بالا­تر از مقدار مربوط به جوجه­های تیمار شاهد و آنتی­بیوتیک بود(05/0>P). سنجش تست فشاری بر سینه نشان داد که تغذیه با 5/2 درصد ژل آلوئه­ورا سختی سینه را در مقایسه با تیمار شاهد افزایش داد(05/0>P).به طور کلی، افزودن ژل آلوئه­ورا به جیره جوجه­های گوشتی تأثیری بر ویژگی­های فیزیکی گوشت سینه و ران ندارد ولی موجب بهبود عملکرد و کیفیت شیمیایی (ماده خشک، چربی و پروتئین) گوشت سینه و ران می­گردد.

کلیدواژه‌ها