اثر سطوح مختلف پودر دارچین و آنتی بیوتیک فلاووفسفولیپول بر عملکرد، وزن اندام های داخلی و ویژگی های لاشۀ جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 این آزمایش به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پودر دارچین و آنتی­بیوتیک فلاووفسفولیپول بر صفات عملکرد و خصوصیات لاشۀ جوجه­های گوشتی با 200 قطعه جوجۀ یک­روزه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار، 4 تکرار(پن) و 10 قطعه پرنده در هر تکرار به مدت 42 روز انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل جیرۀ پایه و سطوح مختلف پودر دارچین(3/0،4/0 و5/0 درصد) همراه با آنتی­بیوتیک فلاووفسفولیپول بود. خوراک مصرفی، افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل خوراک و ویژگی­های لاشه اندازه­گیری شدند. تفاوت معنی­داری برای مصرف خوراک در دورۀ رشد بین تیمار­های آزمایشی مشاهده گردید(05/0>P) و جوجه­های تغذیه شده با دو سطح 4/0 و 5/0 درصد پودر دارچین، مصرف خوراک بیشتری در مقایسه با تیمارهای شاهد و آنتی­بیوتیک داشتند. تفاوت معنی­داری بین تیمارهای آزمایشی برای افزایش وزن خوراک و ضریب تبدیل خوراک در دوره­های مختلف مشاهده نشد(05/0<P). وزن چربی حفرۀ شکمی جوجه­های تغذیه شده با بالاترین سطح دارچین در  سن 42 روزگی، پایین­تر از مقدار مربوط در جوجه­های تیمار شاهد و آنتی­بیوتیک بود(05/0>P). نتایج این آزمایش نشان داد که اگرچه مکمل­سازی دارچین به جیره تأثیری بر عملکرد جوجه­های گوشتی ندارد، ولی افزودن 5/0 درصد پودر دارچین به جیره باعث کاهش معنی­دار چربی حفرۀ شکمی جوجه­های گوشتی می­گردد و لذا می­تواند یکی از عوامل مؤثر در بهبود کیفیت گوشت پرنده باشد.

کلیدواژه‌ها