بررسی سطوح مختلف پودر آویشن(Thymus vulgaris) و ویرجینامایسین بر عملکرد، برخی ویژگی های لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

2 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

3 دانشجوی دکترای تغذیۀ طیور دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

در این پژوهش، از 195 قطعه جوجه خروس یک روزۀ سویۀ راس با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف پودر آویشن(Thymus vulgaris) و آنتی­بیوتیک ویرجینامایسین بر عملکرد، برخی ویژگی­های لاشه و فراسنجه­های خونی جوجه­های گوشتی به مدت 6 هفته استفاده شد. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار و 13 قطعه جوجه در هر تکرار انجام گرفت. تیمار­های آزمایشی شامل: تیمار شاهد(بدون افزودنی)، سه سطح پودر آویشن(5/0، 1 و 5/1 درصد) و یک سطح آنتی­بیوتیک ویرجینامایسین(15/0 درصد) بودند. نتایج نشان داد که جوجه­های تغذیه شده با سطوح 1 و 5/1 درصد پودر آویشن در دورۀ پایانی و کل دوره،  مصرف خوراک کمتری در مقایسه با جوجه­های دریافت­کنندۀ آنتی­بیوتیک داشتند. همچنین جوجه­های تغذیه شده با سطوح مختلف پودر آویشن، افزایش وزن بیشتری در دورۀ رشد و ضریب تبدیل خوراک کمتری در دورۀ رشد و پایانی نسبت به جوجه­های تغذیه شده با آنتی­بیوتیک و تیمار شاهد داشتند. بیشترین درصد وزن لاشه و سینه در جوجه­های دریافت­کنندۀ 1 و 5/1 درصد پودر آویشن مشاهده شد. استفاده از سطوح مختلف پودر آویشن در جیرۀ جوجه­های گوشتی موجب کاهش معنی­دار چربی حفرۀ شکمی نسبت به جوجه­های تیمار آنتی­بیوتیک گردید. همچنین کمترین کلسترول و LDL پلاسما نیز مربوط به جوجه­های دریافت­کنندۀ پودر آویشن بود. به­طور کلی، استفاده از  پودر آویشن موجب بهبود عملکرد، برخی از صفات لاشه و فراسنجه­های خونی می­شود و لذا می­تواند جایگزین خوبی برای آنتی­بیوتیک­های محرک رشد باشد.

کلیدواژه‌ها