اعضای هیات تحریریه

سردبیر

پرویز فرهومند

تغذیه طیور استاد گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه

par42877yahoo.com

مدیر مسئول

فرهاد فرخی اردبیلی

فیزیولوژی دام و طیور دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه

f.farrokhiurmia.ac.ir

مدیر داخلی

محسن دانشیار

تغذیه طیور دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه

m.daneshyarurmia.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محسن دانشیار

تغذیه طیور دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه

m.daneshyarurmia.ac.ir

علیرضا طالبی

دانشیار گروه طیور دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

a.talebimail.urmia.ac.ir

حسن کرمانشاهی

تغذیه طیور استاد گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد

hassbirdyahoo.com

علی اصغر ساکی

تغذیه طیور استاد گروه علوم دامی دانشگاه بوعلی همدان

dralisakiyahoo.com

حسین جانمحمدی

تغذیه طیور دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

janmohammaditabrizu.ac.ir

قربانعلی صادقی

تغذیه طیور دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه کردستان

gsadeghiuok.ac.ir

محمد حسین شهیر

تغذیه طیور دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه زنجان

shahir_mhyahoo.com