نمایه نویسندگان

ا

 • انصاری، زربخت تاثیر سطوح مختلف عصاره علف چای (Hypericum perforatum) و آنتی بیوتیک نئومایسین بر عملکرد، برخی ویژگیهای لاشه و خصوصیات گوشت سینه و ران جوجه های گوشتی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 18-27]
 • انصاری، زربخت بررسی سطوح مختلف پودر آویشن(Thymus vulgaris) و ویرجینامایسین بر عملکرد، برخی ویژگی های لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 28-37]

ب

 • بهروزلک، محمد علی بررسی سطوح مختلف پودر آویشن(Thymus vulgaris) و ویرجینامایسین بر عملکرد، برخی ویژگی های لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 28-37]
 • بهشتی مقدم، سارا تاثیر سطوح مختلف عصاره علف چای (Hypericum perforatum) و آنتی بیوتیک نئومایسین بر عملکرد، برخی ویژگیهای لاشه و خصوصیات گوشت سینه و ران جوجه های گوشتی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 18-27]
 • بهشتی مقدم، سارا بررسی سطوح مختلف پودر آویشن(Thymus vulgaris) و ویرجینامایسین بر عملکرد، برخی ویژگی های لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 28-37]
 • بومی، توحید تاثیر عصاره آویشن بر میزان مواد مغذی و رنگ گوشت جوجه های گوشتی دریافت کننده نیترات سدیم در آب آشامیدنی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 38-47]

پ

 • پیوستگان، سینا اثرات عمل آوری کنجاله کانولا با مس و مکمل سازی ال آرژنین بر وزن بدن و حساسیت به آْسیت در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایاه کنجاله کانولا [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 58-67]

ج

 • جعفرپور، سید علی تاثیر سطوح مختلف عصاره علف چای (Hypericum perforatum) و آنتی بیوتیک نئومایسین بر عملکرد، برخی ویژگیهای لاشه و خصوصیات گوشت سینه و ران جوجه های گوشتی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 18-27]

ح

 • حسن زاده، شاپور مطالعه آناتومی و باقت شناسی ریه ها در بلدرچین ژاپنی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-8]

د

 • دانشیار، محسن تاثیر عصاره آویشن بر میزان مواد مغذی و رنگ گوشت جوجه های گوشتی دریافت کننده نیترات سدیم در آب آشامیدنی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 38-47]
 • دستار، بهروز بررسی عملکرد مرغ های تخمگذار تجاری و بلدرچین‌های تخمگذارِ ژاپنی در پاسخ به جیره های حاوی سطوح مختلف پروتئین و سیاه دانه(.Nigella sativa L) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 69-80]
 • دلدار، حمید تاثیر سطوح مختلف عصاره علف چای (Hypericum perforatum) و آنتی بیوتیک نئومایسین بر عملکرد، برخی ویژگیهای لاشه و خصوصیات گوشت سینه و ران جوجه های گوشتی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 18-27]
 • دهقان، بیگرد اثرات پودر سیر و سیاه دانه بر عملکرد بلدرچین های تخم گذار در معرض گلوکوکورتیکوئیدها [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 9-17]

ش

 • شالیزار جلالی، علی مطالعه آناتومی و باقت شناسی ریه ها در بلدرچین ژاپنی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-8]
 • شمس مشرق، محمود بررسی عملکرد مرغ های تخمگذار تجاری و بلدرچین‌های تخمگذارِ ژاپنی در پاسخ به جیره های حاوی سطوح مختلف پروتئین و سیاه دانه(.Nigella sativa L) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 69-80]
 • شیخ احمدی، اردشیر اثرات پودر سیر و سیاه دانه بر عملکرد بلدرچین های تخم گذار در معرض گلوکوکورتیکوئیدها [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 9-17]

ع

 • عشایری زاده، امید بررسی عملکرد مرغ های تخمگذار تجاری و بلدرچین‌های تخمگذارِ ژاپنی در پاسخ به جیره های حاوی سطوح مختلف پروتئین و سیاه دانه(.Nigella sativa L) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 69-80]
 • عظیمی یوالاری، صبا اثرات عمل آوری کنجاله کانولا با مس و مکمل سازی ال آرژنین بر وزن بدن و حساسیت به آْسیت در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایاه کنجاله کانولا [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 58-67]

ف

 • فرهومند، پرویز اثرات عمل آوری کنجاله کانولا با مس و مکمل سازی ال آرژنین بر وزن بدن و حساسیت به آْسیت در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایاه کنجاله کانولا [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 58-67]

گ

 • گلدانی، سید هادی بررسی عملکرد مرغ های تخمگذار تجاری و بلدرچین‌های تخمگذارِ ژاپنی در پاسخ به جیره های حاوی سطوح مختلف پروتئین و سیاه دانه(.Nigella sativa L) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 69-80]

ن

 • نجفی، غلامرضا مطالعه آناتومی و باقت شناسی ریه ها در بلدرچین ژاپنی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-8]

ه

 • هاشمی، سید رضا بررسی عملکرد مرغ های تخمگذار تجاری و بلدرچین‌های تخمگذارِ ژاپنی در پاسخ به جیره های حاوی سطوح مختلف پروتئین و سیاه دانه(.Nigella sativa L) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 69-80]

ی

 • یزدانی، سلیمه بررسی سطوح مختلف پودر آویشن(Thymus vulgaris) و ویرجینامایسین بر عملکرد، برخی ویژگی های لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 28-37]