بررسی عملکرد مرغ های تخمگذار تجاری و بلدرچین‌های تخمگذارِ ژاپنی در پاسخ به جیره های حاوی سطوح مختلف پروتئین و سیاه دانه(.Nigella sativa L)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 دانشیار دانشکدۀ علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 استادیار دانشکدۀ علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

این پژوهش در دو آزمایش جداگانه به منظور بررسی اثر سطوح مختلف پروتئین و سیاه دانه  بر عملکرد مرغ­­های تخمگذار تجاری و بلدرچین­های تخمگذار ژاپنی انجام شد. در آزمایش اول، تعداد 120 قطعه مرغ تخمگذار تجاری سویه­یLSL ، در سن 44 هفتگی به 6 گروه همسان از نظر وزن تقسیم شدند. هر گروه دارای 4 تکرار و 5 قطعه مرغ در هر تکرار بود. در آزمایش دوم، تعداد 216 قطعه بلدرچین تخمگذار ژاپنی در سن 10 هفتگی به 6 گروه دارای 4 تکرار و 9 قطعه بلدرچین در هر تکرار استفاده شد. پرندگان آزمایشی به مدت 10 هفته در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل 3×2 شامل 2 سطح پروتئین جیره(توصیه شده و 85 درصد توصیه شده) و 3 سطح سیاه­دانه(صفر، 5/1 و 3 درصد سیاه دانه) پرورش داده شدند. نتایج هر دو آزمایش نشان دادکه کاهش سطح پروتئین جیره سبب افزایش معنی­دار ضریب تبدیل خوراک در مرغ­های تخمگذار و بلدرچین­های ژاپنی شد(05/0>P). درصد تخمگذاری و وزن تودۀ تخم در مرغ­های تخمگذار تغذیه شده با سطح پروتئین متعادل بیشتر از مرغ­های تغذیه شده با سطح کم پروتئین بود(05/0>P). در بلدرچین­های ژاپنی، درصد تخمگذاری و وزن تودۀ تخم پرندگان تغذیه شده با سطح پروتئین متعادل اختلاف معنی­داری با پرندگان تغذیه شده با جیرۀ کم پروتئین نداشت(05/0<P). در مرغ­های تخمگذار، استفاده از جیرۀ حاوی پروتئین متعادل و سیاه دانه سبب بهبود معنی­دار وزن تخم شد(05/0>P). 

کلیدواژه‌ها