اثرات عمل آوری کنجاله کانولا با مس و مکمل سازی ال آرژنین بر وزن بدن و حساسیت به آْسیت در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایاه کنجاله کانولا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 استاد گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

3 دانشجوی دکتری گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

این تحقیق جهت ارزیابی اثر مکمل­سازی سطوح مختلف مس( صفر، 125 و250 میلی­گرم در کیلوگرم)  و ال-­آرژنین(صفر، 1/0 و2/0درصد ) بر وزن بدن و حساسیت به آسیت در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره­های بر پایۀ کنجالۀ کانولا انجام گرفت. تعداد 405 قطعه جوجۀ ­گوشتی نر سویۀ راس 308 در سن 21 روزگی در یک آزمون فاکتوریل(3×3) و در قالب طرح کاملاً تصادفی با 9 تیمار، 5 تکرار و 9 قطعه در هر تکرار به مدت 21 روز(21 تا 42 روزگی) مورد استفاده قرار گرفت. استفاده از سطح 250 میلی­گرم در کیلوگرم مس به طور معنی­داری باعث بهبود وزن بدن گردید. افزودن سطح 2/0 درصد مکمل آرژنین به جیره باعث کاهش وزن نسبی قلب و نسبت وزن بطن راست به کل­ بطن­ها گردید، در حالی که استفاده از مکمل مس نسبت وزن بطن راست به کل بطن­ها را افزایش داد. همچنین افزایش معنی­داری در درصد هماتوکریت جوجه­های تغذیه شده با سطح 250 میلی­گرم در کیلوگرم مس مشاهده شد. مکمل­سازی آرژنین به جیره باعث کاهش غلظت هموگلوبین، تعداد گلبول­های قرمز و درصد هماتوکریت خون جوجه­ها گردید. به طور کلی، نتایج این آزمایش نشان داد که مکمل­سازی جیرۀ بر پایۀ کنجالۀ کانولا با آرژنین و مکمل مس می­تواند به ترتیب باعث بهبود همودینامیک­های ریوی و تعدیل اثرات نامطلوب گلوگوزینولات­ها بر عملکرد گردد.

کلیدواژه‌ها