تاثیر عصاره آویشن بر میزان مواد مغذی و رنگ گوشت جوجه های گوشتی دریافت کننده نیترات سدیم در آب آشامیدنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

در این­ آزمایش،­ از 220 قطعه ­جوجۀ نر یک روزه سویۀ راس(308) در 5 گروه به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف صفر، 2/0، 4/0 و 6/0 درصد عصارۀ آویشن در آب آشامیدنی حاوی نیترات سدیم(4/27 میلی­گرم در لیتر) بر کیفیت، میزان مواد مغذی و رنگ گوشت جوجه­های گوشتی و در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام گرفت .نتایج نشان داد که مصرف عصارۀ آویشن یا نیترات، تأثیری بر میزان مواد مغذی گوشت ران(خاکستر، پروتئین خام، چربی خام و اسیدیته) جوجه­های گوشتی بجز رطوب ندارد. مصرف نیترات، میزان رطوبت گوشت را به­طور معنی­داری کاهش داد، در حالی که مکمل­سازی عصارۀ آویشن، سطح آن را افزایش داد. در مقایسه­های مستقل هم مصرف عصارۀ آویشن به­طور معنی­داری منجر به افزایش رطوبت گوشت گردید. همچنین شاخص­های رنگ گوشت روشنی(L)، کاهش قرمزی (a)و زردی(b) تحت هیچکدام از تیمارهای آزمایشی واقع نشد. به علاوه میزان نیتریت گوشت جوجه­های تیمارهای مختلف آزمایشی مشابه بود. به­طور کلی، اگرچه مصرف نیترات یا عصارۀ آویشن تأثیری بر میزان مواد مغذی(بجز رطوبت) و رنگ گوشت ران جوجه­های گوشتی ندارد، اما اثرات آنتی­اکسیدانی عصارۀ آویشن با حذف رادیکال­های آزاد، از دهیدراته شدن سلول­های گوشت ران جلوگیری کرده، در نتیجه رطوبت گوشت را افزایش داده است.

کلیدواژه‌ها