تاثیر سطوح مختلف عصاره علف چای (Hypericum perforatum) و آنتی بیوتیک نئومایسین بر عملکرد، برخی ویژگیهای لاشه و خصوصیات گوشت سینه و ران جوجه های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ‌التحصیل کارشناسی‌ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف ارزیابی اثرات مختلف گیاه علف ­چای(Hypericumperfotatum) و آنتی­بیوتیک نئومایسین بر عملکرد، ویژگی­های لاشه و کیفیت گوشت جوجه­های گوشتی انجام شد. در این پژوهش، از 180 قطعه جوجه­ی گوشتی نر سویۀ راس 308 استفاده شد. این پژوهش طی شش هفته و در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار، سه تکرار(پن) در هر تیمار و 12 قطعه جوجه در هر پن انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل: تیمار شاهد(بدون افزودنی)، سه سطح عصارۀ علف­چای(25/0، 50/0 و75/0­گرم­ در­کیلو­گرم جیره)، و آنتی­بیوتیک نئومایسین(2/0 ­گرم در­کیلو­گرم جیره) بودند. برای اندازه­گیری تردی گوشت از تست فشاری با پروپ دندانی(TA7) استفاده شد و تست تجزیه و تحلیل ترکیب بافت با پروپ استوانه­ای(TA25) انجام گرفت.  جوجه­های تغذیه شده با آنتی­بیوتیک، بیشترین مصرف خوراک را در کل دوره، نسبت به جوجه­های تغذیه شده با علف­چای داشتند(05/0>P). افزودن عصارۀ علف­چای به­­طور معنی­داری میزان پروتئین سینه و ران را افزایش داد(05/0P<). به­علاوه جوجه­های دریافت­کنندۀ 5/0گرم علف­چای، کمترین درصد چربی حفرۀ شکمی را نسبت به جوجه­های تغذیه شده با جیره­های شاهد و حاوی آنتی­بیوتیک داشتند(05/0P<). بیشترین مقدار شاخص قابلیت ارتجاعی و کمترین مقدار سختی و قابلیت جویدن، در گوشت ران جوجه­های تغذیه شده با 5/0 گرم علف­چای مشاهده شد(05/0P<). بیشترین سختی سینه و ران، در تست فشاری مربوط به جوجه­های تغذیه شده با آنتی بیوتیک بود. یافته­های حاصل از این پژوهش نشان داد که افزودن سطوح مختلف علف ­چای به جیره می­تواند سبب بهبود کیفیت گوشت پرنده گردد و لذا می­تواند به­عنوان جایگزین آنتی­بیوتیک در جیرۀ طیور، برای بهبود کیفیت گوشت استفاده شود.

کلیدواژه‌ها