اثرات پودر سیر و سیاه دانه بر عملکرد بلدرچین های تخم گذار در معرض گلوکوکورتیکوئیدها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 انشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 استادیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

هدف مطالعۀ حاضر، ارزیابی تأثیرافزودن پودر سیر یا سیاه­دانه بر عملکرد بلدرچین­های تخم­گذار ژاپنی تحت استرس(با تزریق گلوکوکورتیکوئید) بود. به این منظور تعداد 120 قطعه بلدرچین ژاپنی ماده در سن 11 هفتگی به­طور تصادفی در 12 قفس قرار داده شدند و به سه گروه شاهد، تغذیه شده با 30 گرم در هر کیلوگرم پودر سیر و تغذیه شده با 20 گرم در هرکیلوگرم پودر سیاه­دانه اختصاص پیدا کردند. جیره­های آزمایشی به مدت 4 هفته مورد استفاده قرار گرفتند. در سن 15 هفتگی، به نیمی از پرندگان هر گروه دگزامتازون(2 میلی­گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن به مدت 7 روز) و به نصف دیگر، سرم فیزیولوژیک(به مقدار هم­حجم دگزامتازون) به صورت زیر جلدی تزریق شد. پس از پایان 7 روز تزریق دگزامتازون، دو جوجه از هر قفس انتخاب شدند و نمونه­های خون جهت جداسازی پلاسما از ورید بال آنها گرفته شد. نتایج نشان داد که دگزامتازون، منجر به کاهش وزن بدن و تولید تخم گردید. میزان اسید اوریک پلاسمای پرندگان تحت دگزامتازون، بالاتر از مقدار مربوط به پرندگان تحت تزریق سرم فیزیولوژیک بود. اسید اوریک، شاخص افزایش مسیر کاتابولیسم پروتئین بدن، به علت استرس ناشی از دگزامتازون است. با این حال، گنجاندن پودر سیر یا سیاه­دانه در جیره­ی بلدرچین­ها نتوانست عوارض جانبی ناشی از دگزامتازون بر عملکرد و کاتابولیسم پروتئین­ها را تغییر دهد.

کلیدواژه‌ها