مطالعه آناتومی و باقت شناسی ریه ها در بلدرچین ژاپنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه علوم پایه، دانشکدة دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

دستگاه تنفسی در تمام موجودات از جمله پرندگان دارای اهمیت زیادی است. با توجه به اینکه پرندگان، به دلیل پرواز در ارتفاعات، نیاز بیشتری به تبادل اکسیژن دارند، دستگاه تنفسی سازگاری­های خاصی را از لحاظ آناتومیک به­دست آورده است. مطالعۀ حاضر با هدف بررسی آناتومیکی و هیستومورفومتریک ریه­ها در بلدرچین بالغ ژاپنی صورت پذیرفت. در این مطالعه، 16 بلدرچین بالغ ژاپنی با وزن متوسط 35/4 ± 150 گرم استفاده شد. ریه­های تحت بررسی سادۀ کالبد­شناسی قرار گرفت و فراسنجه­های وزن، طول، عرض و ضخامت ریه­ها اندازه­گیری شد. سپس ریه­ها به­صورت جداگانه، در محلول ثبوتی فرمالین 10 درصد گذاشته شد و متعاقب تهیۀ مقاطع بافتی، از لحاظ هیستومورفومتریک ارزیابی شدند. یافته­های این تحقیق نشان داد که هر دو ریۀ راست و چپ در بلدرچین از فضای بین­دنده­ای اول و دوم شروع شده، تا انتهای خلفی دندۀ ششم کشیده شده­اند. همچنین میانگین وزن، طول، عرض و تعداد بریدگی­های ریه به ترتیب  026/0 ± 887/0 گرم، 068/0 ± 325/2 سانتی­متر، 038/0 ± 315/1 سانتی­متر و 147/0 ± 00/5 عدد است. مشاهدات بافت­شناسی نیزنشان داد که برونش­های اولیۀ داخل ریوی، توسط اپی­تلیوم استوانه­ای مطبق کاذب مژه­دار، برونش­های ثانویه توسط اپی­تلیوم مکعبی ساده و پارابرونش­ها توسط اپی­تلیوم سنگفرشی تا مکعبی ساده مفروش می­گردند.

کلیدواژه‌ها