نویسنده = بهروزلک، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سطوح مختلف پودر آویشن(Thymus vulgaris) و ویرجینامایسین بر عملکرد، برخی ویژگی های لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 28-37

سلیمه یزدانی؛ زربخت انصاری؛ سارا بهشتی مقدم؛ محمد علی بهروزلک